Εξυγιάνσεις σαθρών εδαφών

Εξυγιάνσεις σαθρών εδαφών

Με την απομάκρυνση του σαθρού υλικού, βούρκος, και την επίχωση σταθερού υλικού, πετρά, σκύρο, 3Α, εξυγιάνουμε και σταθεροποιούμε το έδαφος.

Ο εξοπλισμός μας

Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR 924 & MAN
LEIBHERR 924 & MAN
Χωματουργικά μηχανήματα JCB
JCB
Χωματουργικά μηχανήματα LEIBHERR
LEIBHERR 912